ماندگار ژن آزما

خلاقیت در ابزارها

کیفیت خدمات

دقت و ظرافت

پشتیبانی

0

سبد خرید شما خالی است.

ماندگار ژن آزما

خلاقیت در ابزارها

کیفیت خدمات

دقت و ظرافت

پشتیبانی

گوشه ای از فعالیت های ماندگار ژن

مشاوره در راه اندازی تست های آزمایشگاه مولکولی ۹۵%
سایر مهارت ها + به مرور اضافه خواهد شد ۸۰%
سایر مهارت ها + به مرور اضافه خواهد شد ۹۰%
سایر مهارت ها + به مرور اضافه خواهد شد ۴۵%
سایر مهارت ها + به مرور اضافه خواهد شد ۸۹%

انواع تست های قابل اجرا

 • Factor V leiden - G1691A​
 • Beta Fibrinogen - G455A​
 • MPL mutation analysis
 • Factor II - G20210A​
 • MTHFR - C677T​
 • MTHFR - A1298C​
 • PAI-1 - 4G/5G​
 • PAI - A844G​
 • Jak-2 V617F
 • Factor XIII​
 • HLA B5​
 • HLA B51
 • HLA B7
 • HLA B8
 • HLA B27
 • HBV qualitative
 • HBV viral load
 • HCV RT-PCR
 • HCV Viral Load
 • HIV RT-PCR
 • CMV DNA PCR
 • HSV 1&2 PCR
 • HPV screening Test
 • HPV Genotyping
 • پنل ترومبوز (به طور کامل تا ۱۰ جهش)​
 • Sperm DNA Fragmentation Assay
 • Sperm Chromatin maturation Assay
 • familial Mediterranean fever MEFV common mutations
 • Hemochromatosis HFE gene common mutations, C282Y, H63D and S65C
 • Y chromosome microdeletions (AZF region)